przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowny Pacjencie

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23.05.2018) zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

1.    Administrator Danych

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwane dalej: „Administratorem” lub „UCK”.
Z Administratorem można się skontaktować pisząc na adres: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice lub telefonując pod numer centrali: 32 3581 200.

 

2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na wskazany
w pkt 1 adres, telefonując pod numer: 32 3581 524 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uck.katowice.pl.

 

3.    Podstawa i cel przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania a także w celu zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są głównie: Ustawa
z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji
w ochronie zdrowia, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, w związku z  art. 9 ust. 2 lit h) RODO.
Dane mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na w związku z art. 9 ust. 2 lit f) RODO.
Dane opiekunów prawnych, faktycznych, osób upoważnionych oraz dane przedstawicieli ustawowych są przetwarzane w tych samych celach
i na tej samej podstawie co dane Pacjenta.

 

4.    Źródło i kategorie danych

Źródłem gromadzonych danych będą informacje, których Pacjent udzieli UCK  w związku z realizacją celów określonych w pkt 3 oraz informacje, które w granicach prawa mogą UCK zostać udostępnione przez inne podmioty lecznicze w zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania celów określonych w pkt 3.
Pozyskanie danych (w tym od Pacjenta) i ich dalsze przetwarzanie do celów wskazanych w pkt 3 jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego Pacjenta, wobec którego UCK, jako podmiot leczniczy realizuje te cele. Nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości realizacji przez UCK ustawowego obowiązku prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
UCK będzie przetwarzać wyłącznie takie dane (identyfikacyjne, kontaktowe, dotyczące zdrowia) i w takim w zakresie, w jakim niezbędne będzie to dla realizacji celów określonych w pkt 3.
Dane opiekunów prawnych, faktycznych, osób upoważnionych oraz dane przedstawicieli ustawowych gromadzone są na analogicznych zasadach na podstawie oświadczenia Pacjenta, opiekuna prawnego, faktycznego, osoby upoważnionej albo przedstawiciela ustawowego.

 

5.    Przekazywanie danych

UCK będzie udostępniać dane podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. innym podmiotom leczniczym, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom kontroli), osobom upoważnionym przez Pacjenta do uzyskiwania dokumentacji medycznej i/lub informacji, oraz w ramach umów powierzenia podmiotom, z którymi UCK współpracuje w związku z realizacją celów określonych w pkt 3
(np. podmiotom dostarczającym UCK systemy informatyczne i usług IT, podmiotom świadczącym UCK usługi serwisu / instalacji urządzeń diagnostycznych / analitycznych, podmiotom świadczącym UCK, usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji, podmiotom świadczącym UCK usługi prawnicze).
UCK nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

6.    Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
w szczególności przepisów regulujących zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

7.    Prawa związane z przetwarzaniem danych

Na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym RODO osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do swoich danych (wglądu do danych, uzyskania kopii danych), do ich sprostowania (poprawienia danych nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania, prawo do usunięcia danych. Uprawnienia te mogą podlegać ograniczeniom na mocy przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

 

8.    Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie.

Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.