przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Umów wizytę

ZASADY UMAWIANIA WIZYT W PORADNIACH UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH

PACJENT MOŻE USTALIĆ TERMIN WIZYTY W DANEJ PORADNI - wybierając jedną z poniższych możliwości:


*     osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej - hol główny - godz. 7.30 - 15.00;
*     telefonicznie ( UWAGA NR TELEFONÓW PODANO W ZAKŁADCE PORADNIE - PRZY KAŻDEJ PORADNI ) - WYKAZ PORADNI
*     ZA POŚREDNICTWEM REJESTRACJI INTERNETOWEJ  do następujących poradni E-rejestracja:

 

 UWAGA :
* Ofertę poradni z możliwością rejestracji internetowej  będziemy sukcesywnie rozszerzać.

Aby umówić wizytę za pośrednictwem rejestracji internetowej niezbędne jest  założenie konta  w naszym systemie MPI  i zaakceptowanie Regulaminu Medycznego Portalu Informacyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych.lub za pomocą szpitalnego portalu informacyjnego (logowanie przez przycisk e-rejestracja)
 

UWAGA: PACJENT MUSI POSIADAĆ SKIEROWANIE w przypadku, kiedy głasza się do poradni:
*     po raz pierwszy;
*     po raz kolejny, ale z innym problemem zdrowotnym;
*     nie leczył się w danej poradni w okresie 2 lat ( tj. 730 dni )

Pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania papierowego do rejestracji w ciągu 14 dni roboczych od daty rejestracji na wizytę. Niedostarczenie skierowania w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem pacjenta z listy oczekujących na świadczenia i anulowaniem terminu wizyty

UWAGA:  nie dotyczy e-skierowania.

 

 

 

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 

Elektroniczna Weryfikacja Świadczeniobiorców eWUŚ
       eWUŚ to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ, powiązany z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń – w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Jeśli podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone, pacjent powinien okazać wówczas posiadany dowód ubezpieczenia.

Ubezpieczenie zdrowotne przysługuje z tytułu:

 • umowy o pracę
 • umowy zlecenia
 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • ubezpieczenia w KRUS
 • statusu emeryta lub rencisty
 • podpisania dobrowolnej umowy o ubezpieczenie zdrowotnej podpisanej z NFZ
   

DOWÓD UBEZPIECZENIA

 • Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę - druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesięczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawcę (nie dotyczy osób na urlopie bezpłatnym powyżej 30 dni) lub aktualne zaświadczenie z zakładu pracy lub  legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i pieczątką pracodawcy- jeśli Państwo posiadają; (wymagany jest z jeden z dokumentów)
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą - druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne;
 • Osoby ubezpieczone w KRUS - zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej);
 • Emeryci i renciści -   legitymacja emeryta lub rencisty;
 • Osoby bezrobotne -  aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Osoby ubezpieczone dobrowolnie - umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej;
 • Członkowie rodziny osoby ubezpieczonej - dowód opłacenia składki zdrowotnej przez osobę, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopią zgłoszenia (aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę, zaświadczenie z KRUS o ubezpieczeniu członków rodziny,  legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi członków rodziny wraz z aktualną datą i pieczątką zakładu pracy lub ZUS- jeśli Państwo posiadają,)
 1. w przypadku dzieci uczących się – pomiędzy 18. a 26. rokiem życia – dodatkowo należy przedstawić dokument potwierdzający fakt kontynuacji nauki – legitymację szkolną/studencką lub dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności,
 2. w przypadku studentów po ukończeniu 26. roku życia – zgłoszenie do ubezpieczenia przez uczelnię (druk ZUS ZZA) wraz z opłatą składki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;
 • Osoby nieubezpieczone, spełniającej kryterium dochodowe uprawniające do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej - decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby;
 • Osoby ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP), - karta EKUZ (lub certyfikat ją zastępujący) wydana przez inny niż Polska kraj członkowski UE lub EFTA.
 • Osoby przebywającej na ciągłym zwolnieniu lekarskim - zaświadczenia z ZUS informujące o ciągłości zwolnienia. Takie osoby mają prawo do świadczeń do ostatniego dnia zwolnienia.


BRAK DOKUMENTU UBEZPIECZENIA

W przypadku świadczeń w trybie nagłym, jeżeli pacjent nie posiada aktualnego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie, tj.:

 • jeśli przebywa w szpitalu dłużej niż 30 dni – nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub
 • w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia.

Niedostarczenie dokumentu w wyżej wymienionych terminach może skutkować obciążeniem pacjenta kosztami udzielonego świadczenia. Wyjątkiem od zasady potwierdzania prawa do świadczeń są dzieci do 6. miesiąca życia.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w przypadku braku dokumentu potwierdzającego posiadane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej, może złożyć pisemne oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, które powinno zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • PESEL,
 • nazwę instytucji, która zgłosiła pacjenta do ubezpieczenia,
 • nazwę oddziału wojewódzkiego, do którego pacjent został zgłoszony.

Złożenie oświadczenia nie zdejmuje z pacjenta obowiązku określonego w art. 50 ust. 2-3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczącego obowiązku przedstawienia dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w związku z leczeniem szpitalnym.
 

USTANIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje zazwyczaj po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego,na przykład:

 • w przypadku ustania stosunku pracy (np. z tytułu umowy o pracę) – po upływie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę,
 • w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej – po upływie 30 dni od dnia zakończenia prowadzenia takiej działalności,
 • w przypadku osób zatrudnionych, pozostających na urlopie bezpłatnym – po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia urlopu,
 • w przypadku osób bezrobotnych – po upływie 30 dni od dnia utraty statusu bezrobotnego,
 • w przypadku śmierci osoby, która zgłosiła członków rodziny do ubezpieczenia – członkowie rodziny tracą prawo do świadczeń po upływie 30 dni od daty śmierci.

Wyjątkiem są osoby, które:

 • ukończyły szkołę ponadgimnazjalną – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 6 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy uczniów lub studentów,
 • ukończyły szkołę wyższą lub zostały skreślone z listy uczniów lub studentów - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 4 miesiące od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów,
 • ubiegają się o przyznanie emerytury lub renty – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie trwania postępowania o przyznanie tych świadczeń
 • pobierają zasiłek przyznany na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im w okresie pobierania przez nie zasiłku,
 • mają zawieszone prawa do renty socjalnej – prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje im przez 90 dni od ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Funduszu.