przejdź do treści
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego

Polityka prywatności

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach szanuje prawo do prywatności osób korzystających z naszych stron www i gwarantuje Im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które Ich dotyczą.

Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe osób korzystających z naszych serwisów www były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Mając na uwadze powyższe informujemy:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach serwisów www jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwane dalej: „Administratorem”.
2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice
lub telefonując pod numery: centrala w lokalizacji przy ul. Ceglanej 35: 32 3581 200, centrala
w lokalizacji przy ul. Medyków 14: 32 7894 000.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisząc na wskazany powyżej adres, telefonując pod wskazane numery telefonów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@uck.katowice.pl
4. Źródłem gromadzonych przez nas danych są informacje, których udzieli osoba korzystająca z serwisów www np. za pośrednictwem formularzy kontaktowych oraz dane gromadzone przez systemy informatyczne automatycznie, np. adres IP.
5. Administrator przetwarza dane osobowe osób korzystających z strony www na podstawie jej zgody – wchodząc na stronę www i/lub korzystając z oferowanych za jej pośrednictwem usług osoba taka wyraża zgodę na przetwarzanie opisanych w niniejszej Polityce danych osobowych.
6. Zgoda, o której mowa w ust. 4 może zostać w każdej chwili cofnięta – w tym celu prosimy
o kontakt z Administratorem, np. za pośrednictwem e-mail na adres iod@uck.katowice .pl
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
a. prowadzenia korespondencji z osobami, które zainicjowały komunikację z Administratorem za pomocą dostępnych w serwisach www formularzy kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, inne informacje, które osoba taka przekaże Administratorowi),
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, to jest:
d. w celu dochodzenia roszczeń,
e. dla celów tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora, co obejmuje raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług.
8. W oparciu o dane osobowe użytkowników serwisów www Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osoby korzystającej z serwisów www
do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10. W serwisach www Administratora wykorzystywany jest internetowe narządzie do analizy statystyk serwisów www Google Analytics.
11. Dane osobowe Administrator może udostępniać w sytuacjach, gdy jest to konieczne aby mógł administrować serwisami www:
a. osobom upoważnionym przez Administratora – pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
b. podmiotom przetwarzającym – którym Administrator zleci związane z administrowaniem stroną czynności wymagające przetwarzania danych.
12. Przetwarzane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom danych – organom
i podmiotom upoważnionym na podstawie powszechnych przepisów prawa.
13. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce.
14. Użytkownik korzystający z serwisów www ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również ograniczenia przetwarzania danych, ich przenoszenia i usunięcia.
15. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora użytkownikowi, którego dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.